Vuontispirtti Oy:n matkustajarekisteri

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Vuontispirtti Oy:n matkustajarekisterissä tapahtuvasta matkustajatietojen käsittelystä

1. Matkustajarekisterinpitäjä
Vuontispirtti Oy  0662857-9
Vuontispirtintie 267, 99340 Raattama
+358 16 537356, +358 400 380093,
tunturihotelli@vuontispirtti.fi

2. Yhteyshenkilö matkustajatietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on
Sanna Köngäs  +358 400 380093, tunturihotelli@vuontispirtti.fi

3. Rekisterin nimi 
Matkustajarekisteri

4. Matkustajatietojen käsittelyn oikeusperuste
Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitäminen perustuu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin.

5. Matkustajatietojen käsittelyn tarkoitukset
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettun lakiin perustuen majoitustoiminnan harjoittaja voi pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti jäljempänä kohdassa 6 yksilöidyistä matkustajatiedoista rekisteriä (matkustajarekisteri).
Matkustajatietoja ja matkustusrekisteriä käytetään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseksi.
Majoitustoiminnan harjoittaja voi käyttää matkustajatieto- ja matkustajarekisteriä myös asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on henkilötietolain 29 § nojalla oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin tai asiakaspalveluun.

6. Käsiteltävät matkustajatiedot
Matkustajarekisterissä käsitellään laissa mainittuja matkustajatietoja:

 • Matkustajan nimi ja suomalainen henkilötunus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus
 • mukana olevan puolison ( avio-tai avopuoliso tai rekisteröidyssä parisuhteessa oleva puoliso) sekä alaikäisten lasten nimet ja henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat
 • matkustajan osoite
 • majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä ( mikäli tiedossa )
 • maa, josta Suomeen saavutaan (jos matkustajan asuinpaikka ei ole Suomi )
 • Matkustusasiakirjan numero ( ei tarvita pohjoismaan kansalaiselta eikä Suomessa asuvilta )
 • vapaaehtoinen tieto: taphtuuko majoittuminen vapaa-ajanvieton, työn, kokouksen tai muun syyn takia.
 • Ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista voidaan tehdä yhteinen matkustajailmoitus.

7. Mistä matkustajatiedot saadaan
Matkustajatiedot saadaan matkustajailmoituksesta, jonka matkustaja tai ryhmämatkan kohdalla ryhmämatkanjohtaja täyttää ja vahvistaa allekirjoituksellaan.

8. Matkustajatietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Matkustajatietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Viranomaisille matkustajatietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuen.
Majoitus-ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan majoitustoiminnan harjoittajan on salassapitosäännösten estämättä toimitettava ulkomaalaista koskevat matkustajatiedot viivytyksettä sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella toiminnaharjoittajan majoitusliike sijaitsee.
Poliisilla on oikeus saada muidenkin kuin ulkomaalaisten matkustajien matkustajatietoja, jos ne ovat poliisin virkatehtävien hoitamiseksi tarpeen.
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla seuraaville viranomaisille on näiden pyynnöstä annettava matkustajatietoja, kun viranomainen tarvitsee niitä laissa tarkemmin määriteltyjen virkatehtävien hoitamiseen:

 • Rajavartiolaitos
 • Tullilaitos
 • Pelastusviranomainen
 • Terveydensuojeluviranomainen
 • Puolustusvoimat

9. Matkustajatietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Matkustajatietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

10. Matkustajatietojen säilytysaika
Noudatamme matkustajatietojen säilytyksessä kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Matkustajailmoitukset- ja tiedot säilytetään yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä. Tämän jälkeen ne hävitetään.
Matkustajarekisterissä olevat matkustajatiedot säilytetään yhden vuoden ajan niiden merkitsemisestä, minkä jälkeen ne hävitetään.
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin käytettävien tietojen poistamiseen rekisteristä sovelletaan mitä henkilötietolain 29 §:ssä säädetään. Jos matkustaja ei ole kieltänyt matkustajatietojensa käyttöä näihin tarkoituksiin, niin majoitusliikkeellä on oikeus siirtää ja käsitellä matkustajatietoja vuoden jälkeen myös asiakasrekisterissään tai mahdollisessa suoramarkkinointirekisterissään.

11. Rekisteröidyn oikeuksista henkilötietojen käsittelyyn liittyen
Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitäminen perustuu lakiin. Majoitustoiminnan harjoittaja voi käyttää matkustajatietoja myös asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin, jollei matkustaja ole käyttänyt henkilätietolain 30 §:ssä tarkoitettua kielto-oikeuttaan.

Matkustajalla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet:

Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin ( = tarkastusoikeus ) sen selvittämiseksi käsitelläänkö häntä koskevia matkustajatietoja.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Sähköiseen matkustajarekisteriin kirjataan vain niitä tietoja, jotka ovat merkitty matkustajailmoitukseen ja jonka ilmoituksen täyttäjä vahvistaa allekirjoituksellaan. Sähköiseen matkustajarekisteriin merkityt tiedot ovat oikeita ja täydellisiä, jos ne vastaavat matkustajailmoitukseen merkittyä. Majoitusliike huolehtii, että matkustajarekisterin tiedot vastaavat matkustajailmoituksen tietoja. Väärät tiedot korjataan viipymättä oma-aloitteisesti tai matkustajan vaatimuksesta.
Rekisteröidyn korjausvaatimus voi johtaa matkustajarekisterin tietojen korjaamiseen vain siinä tapauksessa, että rekisteriin tallennettu tieto ei vastaa matkustajailmoituksen tietoja.

Oikeus tietojen poistamiseen
Matkustajatietoja käsitellään lakiin perustuen niin kauan kuin majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettu laki vaatii. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia matkustajatietojensa poistamista niin kauan kuin tietoja on lain mukaan säilytettävä.

Rekisteröity voi vaatia tietojensa poistoa, jos majoitustoiminnan harjoittaja käyttää matkustajatietoja lain määräämän säilytysajan jälkeenkin asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin. Rekisteröity voi tällöin vaatia, että häntä koskevat matkustajatiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 • rekisteröity vastustaa matkustajatietojensa käsittelyä asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Vaikka jokin edellytyksistä täyttyisi, ei tietoja tarvitse poistaa, jos käsittely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjään sovellettavaan EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä
Rekisteröity ei voi vastustaa matkustajatietojensa käsittelyä niihin tarkoituksiin, jotka laki määrää.
Rekisteröity voi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla kieltää matkustajatietojen käytön asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin tietoja kerättäessä tai myöhemmin. Jos rekisteröity vastustaa matkustajatietojensa käyttöä näihin tarkoituksiin, ei niitä enää käsitellä näihin tarkoituksiin.

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
Tietosuoja-asetuksen nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa aktiivista käsittelyä määrätyissä tilanteissa:

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa, kunnes rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoittamista
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai
 • rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja sen arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet, on kesken.

Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtaisesti vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekisteröidylle.

Matkustajatietojen käsittely perustuu lakiin ja siinä määritetään matkustajatietoja käyttötarkoitukset ja mille viranomaisille tietoja luovutetaan. Rekisteröidyn oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista ei voi näin ollen johtaa tilanteeseen, jossa laissa olevia säännöksiä matkustajatietojen käsittelystä ei noudatettaisi.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt
Matkustajatietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että matkustajatietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.